O projekcie

„W odpowiedzi na postęp technologiczny, rozwój sposobów komunikacji, globalizację, polska szkoła musi stać się szkołą przyszłości - cyfrową szkołą” – powiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas.

„E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów” – to innowacyjny system wsparcia dla szkół, nauczycielek/li, uczennic i uczniów, oparty o najnowocześniejsze narzędzia multimedialne.

Program nie tylko dostarcza do wybranych szkół nowoczesne narzędzia w postaci tablic interaktywnych, ale także wyposaża szkoły, nauczycielki, nauczycieli, uczennice, uczniów a przez to również rodziców w e-kompetencje, e-materiały i możliwość korzystania z e-doskonalenia. Interaktywne pomoce dydaktyczne dostarczane do szkół będą wykorzystywane na zajęciach przy użyciu tablic interaktywnych oraz będą zamieszane na platformie internetowej w postaci e-laboratorium matematycznego, z którego zarówno nauczycielki, nauczyciele, jak i uczennice i uczniowie mogą korzystać cały czas, również powtarzając materiał w domu.

Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Projekt powstał z myślą o zmniejszeniu liczby uczniów osiągających słabe wyniki z matematyki

Alarmująca sytuacja maturzystów

W opinii wielu ekspertów „uczniowie z wynikami poniżej poziomu 2 (29,5% w Polsce według 6 stopniowej skali) mogą mieć w dorosłym życiu trudności z dalszym kształceniem i przekwalifikowaniem dla zachowania aktywności na rynku pracy”. Ostatnie badania PISA z 2009 r. wykazały, że nauczanie matematyki osiąga poziom średni, który nie zmienił się od ostatnich badań. Dotyczy to jednak tylko 15 – latków. W takim razie wyniki matur również powinny utrzymywać się na podobnym poziomie i różnić się jedynie o błąd statystyczny. Niestety tak nie jest. Analiza wyników obowiązkowych matur z dwóch lat 2010 – 2011, pokazuje, że w roku 2010 nie zdało egzaminu z matematyki 13% maturzystów, rok później 21%. Średnia wyników spadła z 58,25% do 48,24%. Spadek mediany z 60% do 44% jeszcze dokładniej oddaje problem, pokazując wyraźnie przesunięcie wyników w stronę słabą. Tak wyraźny spadek średniej, mediany i pozostałych parametrów statystycznych wyniku maturalnego z matematyki oraz wzrost liczby osób, które nie zdały tego egzaminu, wyraźnie wskazuje na potrzebę zmian systemu nauczania, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie dochodzi do największego regresu, wynik taki wskazuje również na potrzebę wdrażania tego programu.

Diagnoza sytuacji – faktyczne potrzeby uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli

Kierując się koniecznością głębszej diagnozy sytuacji oraz dopasowania nowotworzonego programu do potrzeb nauczycielek/li i uczennic/uczniów firma Elitmat przeprowadziła w styczniu 2011 r. badania ankietowe – jedno na grupie uczniów i uczennic, drugie na grupie nauczycieli i nauczycielek. Przeprowadzone przez nas badania na grupie 200 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w woj. mazowieckim i 292 czynnych nauczycieli w woj. mazowieckim, nie tylko ukazały sytuację w szkołach, ale również na ich podstawie możliwe było zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli odnośnie nowego programu nauczania.

Dzięki tym badaniom stworzyliśmy program dostosowany w jak największym stopniu do potrzeb nauczycielek, nauczycieli, uczennic i uczniów oraz do technik informacyjno-komunikacyjnych i multimedialnych, skutecznie wizualizujących zagadnienia matematyczne. Skuteczność nowego programu była wielokrotnie testowana przez Pana Dariusza Kulmę - twórcę programu, podczas zajęć lekcyjnych z uczniami. Dzięki nowym metodom pracy z uczniami udało się osiągnąć rekordową średnią wyników matury. Średni wynik matury podstawowej z matematyki w grupach prowadzonych przez p. Dariusza Kulmę wyniósł 87,98%! To jest 31 punktów procentowych lepiej, niż średnia w kraju.

Nowy program niweluje bariery w uczeniu się matematyki. Dzięki temu, że uczniowie mogą samodzielnie „dotknąć” pewnych zależności matematycznych, często sprawiających wrażenie trudnych do zrozumienia i abstrakcyjnych, zagadnienia te stają się łatwiejsze, bardziej przystępne i atrakcyjne, a matematyka bardziej przyjazna.

To tylko niektóre fakty świadczące o tym, że nasz projekt jest bardzo potrzebny.

Wskazują na to również sami nauczyciele/nauczycielki, uczniowie i uczennice w przeprowadzonym przez nas badaniu.

 • 97 % nauczycielek i 88% nauczycieli jest zdania, że uczniowie boją się matematyki i czują niechęć do tego przedmiotu
 • 69% nauczycielek i 44% nauczycieli zauważa, że matura z matematyki stanowi poważny problem dla uczniów uzdolnionych w innych dziedzinach niż przedmioty ścisłe.
 • 97% nauczycielek i 100% nauczycieli wskazuje jako główną przyczynę problemu w uczeniu się matematyki brak systematycznej pracy uczniów
 • 100% nauczycielek i 100% nauczycieli wskazuje na chęć skorzystania z gotowych narzędzi dydaktycznych skierowanych do zróżnicowanych możliwości uczniów.
O opinię na temat matematyki spytaliśmy również 200 uczniów.

 • 78% chciałoby rozwiązywać więcej zadań, które przydadzą się w życiu i widza potrzebę zadań interdyscyplinarnych dotyczących różnych dziedzin życia.
 • 76% twierdzi, że jedną z ważnych przyczyn ich problemów jest brak systematyczności powtórzeń.
 • 59% twierdzi, że zapomina materiał poznany w poprzednim tygodniu, a 70% z poprzedniego miesiąca, aż 81% nie pamięta nic z poprzedniego semestru.
 • 81% uczniów w tym 91% K wskazuje, że chętnie skorzystałoby z nowoczesnych narzędzi, które pomogą im lepiej zrozumieć matematykę, a 71% chciałoby skorzystać z programów interaktywnych.


Wyniki ankiety potwierdzają konieczność zaangażowania w poprawę jakości nauczania matematyki. Program „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów” uwzględnia wszelkie zdiagnozowane problemy w uczeniu się matematyki, zgłoszone przez nauczycielki/li, uczennice/uczniów i wychodzi im naprzeciw, m.in. poprzez system „małych kroków” – małych postępów na wielu poziomach, które przyczynią się do osiągnięcia dużego sukcesu, szczególnie pozytywnego wśród uczniów mających trudności w uczeniu się.

Jak nasz projekt wpisuje się w Działania Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki":

Projekt E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów istnieje w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" i w swych działaniach realizuje założenia PO KL:
Priorytet: 3. Wysoka Jakość Systemu Oświaty
Działanie: 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia
Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i Metod Kształcenia - projekty konkursowe


Jak projekt powstał

Projekt E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane przez pasjonatów Królowej Nauk. Pod przewodnictwem Dariusza Kulmy - zdobywcy tytułu Nauczyciela Roku 2008, autora zbiorów zadań matematycznych z niespotykaną fabułą, organizatora ogólnopolskiego konkursu matematycznego Kwadratura Koła, został stworzony innowacyjny program nauczania.

Program opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem:

 • Nowoczesnych narzędzi multimedialnych, w tym tablic interaktywnych
 • Interaktywnych apletów i innych narzędzi dydaktycznych
 • Wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu


Zalety naszego programu nauczania:

 • Wyposaża szkoły w nowoczesne narzędzia multimedialne takie jak zestawy interaktywne w tym nowoczesne tablice.
 • Nauczycielki/nauczycieli, uczennice i uczniów wyposaża w atrakcyjny, innowacyjny program oraz w narzędzia, kompetencje, wiedzę i doświadczenie.
 • Niweluje bariery w uczeniu się matematyki poprzez możliwość samodzielnego „dotknięcia” pewnych zależności matematycznych przez uczennice i uczniów, zagadnień często sprawiających wrażenie trudnych do zrozumienia i abstrakcyjnych.
 • Uczennicom i uczniom daje możliwość pracy w „grupach odkrywców” nad ciekawymi interdyscyplinarnymi zadaniami, pokazującymi powiązania matematyki z innymi przedmiotami jak fizyka, chemia, ekonomia, geografia, informatyka, technika przedsiębiorczość oraz jej zastosowanie w życiu codziennym do rozwiązywania praktycznych problemów.
 • Zachęca uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych
 • Odkrywa efektywne narzędzia rozwiązywania problemów - dzięki opanowaniu takich narzędzi uczeń może skoncentrować się na istocie problemu
 • Rozwija wyobraźnię i uczy logicznego myślenia


Dzięki wsparciu EFS ten program może bezpłatnie trafić do Państwa szkół w ramach projektu „E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów”

Dlaczego zależy nam na realizacji Projektu E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów?

 • Według danych GUS tylko co 6. maturzysta wybiera uczelnię techniczną
 • Już dziś w Polsce brakuje ponad 30 tys. pracowników z wyższym wykształceniem technicznym różnych specjalności
 • Prognozuje się zaś, że za trzy lata brakować będzie blisko 50 tys. takich osób
 • Wile badań potwierdza, że studia humanistyczne generują największa liczbę bezrobotnych.
 • Z badań Instytutu Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ilość bezrobotnych absolwentów w latach 2011-2015 może przekroczyć nawet 3 mln.
 • Z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że w roku 2010 na pisanie matury na poziomie rozszerzonym z matematyki zdecydowało się tylko 15 % wszystkich zdających
 • Analiza i porównanie wyników matury z matematyki w latach 2010 i 2011 wskazuje na konieczność zmian dotychczasowego systemu kształcenia w zakresie matematyki.


„E-laboratorium matematyczne – małymi krokami do wielkich sukcesów” to już kolejny projekt realizowany przez firmę Elitmat, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DO POBRANIA
Projekt "E-laboratorium matematyczne - małymi krokami do wielkich sukcesów"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Copyright © 2013 Elitmat | Design & Engine by Trajektoria